Про ГО "СПІЛЬНОТА БЬОРНЕРІВ УКРАЇНИ"
Громадська організація «Спільнота бьорнерів України» є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Головною метою Організації є підтримка свободи людини у всіх її проявах та розвиток людства як індивідуального, так і персонального.
Основними напрямами діяльності Організації є:
- Об'єднання українського суспільства навколо наступних 10 принципів Burning Man.
1. Загальне залучення. Кожен може бути частиною Burning Man'а. Ми поважаємо і раді прийняти будь-яку людину. Не існує ніяких умов для участі в нашій спільноті.
2. Дарування. В основі Burning Man'a - акт дарування. Цінність дару не має значення. Дарування не передбачає повернення або обміну на що-небудь подібної вартості.
3. Відсутність комерційного початку. Щоб зберегти дух дарування, наша спільнота прагне створити соціальне середовище, вільне від комерційного спонсорства, транзакцій або реклами. Ми захищаємо нашу культуру від подібної експлуатації. Ми наполягаємо на заміні споживання творчою участю.
4. Радикальна віра в себе. Burning Man надихає людину виявляти, удосконалювати і довіряти своїм внутрішнім ресурсам.
5. Радикальне самовираження. Радикальне самовираження відбувається через унікальність дарів особистості. Ніхто крім самого учасника або творчої групи не може визначати зміст дарунку. Той, хто дарує повинен поважати права і свободи особи, що приймає дар.
6. Спільна робота. У нашій спільноті цінуються взаємодія і співпраця. Ми прагнемо створювати, підтримувати і захищати соціальні освіти, публічні простори, твори мистецтва та методи комунікації, які це підтримують.
7. Громадянська відповідальність. Ми цінуємо громадянське суспільство. Члени спільноти -організатори заходів приймають на себе відповідальність за громадську безпеку, а також зобов'язані стежити за дотриманням відповідних законів.
8. Не залишай сліду. Наша спільнота дбайливо ставиться до природи. Ми ніколи не залишаємо ніяких фізичних слідів нашої активності, де б ми не збиралися. Ми прибираємо все, і, по можливості, намагаємося залишити після себе місце в кращому стані, ніж воно було до нас.
9. Участь. Наша спільнота заснована на етиці участі. Ми віримо, що трансформація, яка відбувається з людиною або соціумом, неможлива без активного персональної участі. Ми досягаємо буття через дію. Всі запрошені до роботи. Всі запрошені до гри. Ми робимо світ реальним через дії, що відкривають серця.
10. Безпосередність. Безпосередній досвід - один з найважливіших постулатів нашої культури. Ми прагнемо долати бар'єри, що відділяють нас від розуміння нашого внутрішнього "я", реальності, нас навколишнього, і контактувати з природою, яка перевищує сили людини. Ніяка ідея не замінить цього досвіду.
- Розвиток креативності, творчого потенціалу, тяги до самопізнання і саморозвитку серед українців.
- Проведення масових заходів, зустрічей, семінарів, лекцій, вечірок, концертів, фестивалів побудованих на базі принципів Burning Man.
- Фінансування і інформаційна підтримка українських артистів (художників, скульпторів, музикантів, і т.д) для створення арт-об'єктів в Україні і за кордоном.
- Пропаганда України як креативної країни, яка є частиною глобальної арт-спільноти.
- Допомога і підтримка українців в участі на Burning Man і регіональних заходах Burning Man.


Оферта
Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛЬНОТА БЬОРНЕРІВ УКРАЇНИ" (далі ГО), в особі голови Корець Ярослава Юрійовича, яка діє на підставі Статуту (надалі – ГО), укласти договір щодо надання благодійної допомоги, на зазначених нижче умовах:1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО, що розміщена на сайті kurenivka.ua про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті ГО, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО. Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО для наступного використання та досягнення цілей ГО, визначених Статутом або програмами ГО, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відповідно до Закону України «Про громадські організації", відповідно до Статуту ГО та цього Договору. Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.2. Предмет Договору Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів шляхом здійснення Благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності ГО, в тому числі щодо надання ГО благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм ГО тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.3. Акцепт Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу moc.liamg%40sterok.valsoray Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право ГО використати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати ГО в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.4. Права та обов'язки ГО ГО має право:- отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;- використовувати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати ГО у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». ГО зобов'язаний:- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійної допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті kurenivka.ua;- використовувати отримані пожертви винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом ГО.5. Права Благодійника Благодійник має право:- здійснювати контроль за використанням ГО Благодійної пожертви за цільовим призначенням.6. Місце проведення публічного збирання коштів Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність ГО, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).7. Строк збирання коштів Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті kurenivk.ua8. Порядок використання Благодійної допомоги Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю ГО та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». ГО використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм ГО. Отримані ГО Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.9. Відповідальність ГО ГО несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ГО та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації Фінансова звітність ГО оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті kurenivka.ua в порядку і строки, передбачені Статутом ГО. Інша інформація розкривається ГО в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО kurenivka.ua та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГО для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому ГО має право за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам. Благодійник надає згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові) може бути використана (винятково за його додатковою згодою) ГО в засобах масової інформації або на сайті ГО kurenivka.ua Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.Додаток 1 до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯна збір, обробку та використання персональних даних Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛЬНОТА БЬОРНЕРІВ УКРАЇНИ", відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛЬНОТА БЬОРНЕРІВ УКРАЇНИ" (надалі – ГО) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включно зі збиранням, накопиченням, зберіганням та використанням) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту ГО, інших локальних актів ГО. Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних винятково з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ГО, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Підписанням цієї згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;3) на доступ до своїх персональних даних;4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;11) відкликати згоду на обробку персональних даних;12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.